آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آسمان گوید جلال و شکوه عیسیترجمه سرود انگلیسی: All heaven declaresکاری از: Noel & Tricia Richards