You are here

پادشاهی خداوند را بر شرایط و بر چیزی‌هایی که بابت آن شکرگزار هستیم، اعلام کنیم

پادشاهی خداوند را بر شرایط و بر چیزی‌هایی که بابت آن شکرگزار هستیم، اعلام کنیم