You are here

کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - انجیل یوحنا ، قسمت دوم

عیسی در مقام پسر خدا در انجیل یوحنا، بخش ۲