دنیای زن برنامهٔ ۱۱۳ (زبان عشق کودک من خدمت کردن و هدیه دادن به اوست)

زبان عشق کودک: هدیه دادن