You are here

کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - کتاب اعمال رسولان ، قسمت دوم

رشد و توسعه کلیسا در اعمال رسولان، بخش ۲