You are here

دعا کنیم خداوند ما را ملزم کند که خطاهای دیگران را ببخشیم

دعا کنیم خداوند ما را ملزم کند که خطاهای دیگران را ببخشیم