You are here

دعا برای زنان و کودکانی که قربانی آزار و اذیت جسمی و جنسی هستند

دعا برای زنان و کودکانی که قربانی آزار و اذیت جسمی و جنسی هستند