You are here

زمانی برای پرستش فصل بیستم قسمت دوم

خداوند تو ما را حیات می بخشی.. استخوان های خشک ما را تو احیا ساز