به کار خداوند مشغول باش (اول قرنتیان ۵۸:۱۵)

به کار خداوند مشغول باش (اول قرنتیان ۵۸:۱۵)