قهرمانان کتاب‌مقدس

منبعی مفید برای تعلیم داستان‌های عهدعتیق به بچه‌ها است. سعی کرده‌ایم از زندگی مردان و زنان کتاب‌مقدس، دروسی عملی برای زندگی امروز بچه‌ها تهیه کنیم با این امید که شخصیت آنها با فیض خداوند رشد کرده و روزی شاهد مردان و زنانی غیور برای خدای زنده باشیم.

Featured Image

Sections

کودکان
کودکان

First Chapter

درس اول: یوسف و برادرانش/ ۱