یه نشونه یه داستان ( قسمت ششم داوود و جولیات) خدا از من استفاده می‌کند.داستان‌های کتاب مقدس

یه نشونه یه داستان ( قسمت ششم داوود و جولیات) خدا از من استفاده می‌کند.داستان‌های کتاب مقدس