کشیش جی جان - فقط ده تا - قسمت یازدهم - اولویت ما در دعا چیست ؟

کشیش جی جان - فقط ده تا - قسمت یازدهم - اولویت ما در دعا چیست ؟