کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - نامه پولس رسول به فیلیمون

کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - نامه پولس رسول به فیلیمون