کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - نامه های یوحنا ، قسمت اول

کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - نامه های یوحنا ، قسمت اول