کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - نامه دوم پولس رسول به تسالونیکیان

کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - نامه دوم پولس رسول به تسالونیکیان