کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - نامه اول پولس رسول به تیموتائوس

کتاب مقدس برای همه - بررسی عهد جدید - نامه اول پولس رسول به تیموتائوس