کارگاه دکتر شپل/ قسمت چهارم/ سرود خدای ما بزرگ است

کارگاه دکتر شپل/ قسمت چهارم/ سرود خدای ما بزرگ است