کارگاه دکتر شپل/ قسمت پنجم/ سرود کیست سلطان من/

کارگاه دکتر شپل/ قسمت پنجم/ سرود کیست سلطان من/