کارگاه دکتر شپل/ قسمت نهم/ سرود خدایم بزرگ است/

کارگاه دکتر شپل/ قسمت نهم/ سرود خدایم بزرگ است/