کارگاه دکتر شپل/ قسمت سیزدهم/ سرود برخیز، بسرای/

کارگاه دکتر شپل/ قسمت سیزدهم/ سرود برخیز، بسرای/