کارگاه دکتر شپل/ قسمت دوم/ سرود فانوسم/

کارگاه دکتر شپل/ قسمت دوم/ سرود فانوسم/