کارگاه دکتر شپل/ قسمت اول/ سرود او را می‌پرستم/

کارگاه دکتر شپل/ قسمت اول/ سرود او را می‌پرستم/