چرا ما مسیحیان از واژه یا کلمه ی پدر برای خدا استفاده میکنیم ؟

چرا ما مسیحیان از واژه یا کلمه ی پدر برای خدا استفاده میکنیم ؟