چرا با وجود وعده بخشش، مسیحیان باید از گناه باز ایستند؟

چرا با وجود وعده بخشش، مسیحیان باید از گناه باز ایستند؟