پرسش و پاسخ - چرا عیسی مسیح پسر خدا خوانده میشود ؟

پرسش و پاسخ - چرا عیسی مسیح پسر خدا خوانده میشود ؟