پرستش با مشارکت هفتگی - قدرت روح القدس (ماموریت)

پرستش با مشارکت هفتگی - قدرت روح القدس (ماموریت)