همیشه ارزشش را دارد که در راههای خدا زندگی کنیم.

همیشه ارزشش را دارد که در راههای خدا زندگی کنیم.