همیشه ارزشش را دارد - همیشه ارزشش را دارد که فقط و فقط خدا را پرستش کنیم

همیشه ارزشش را دارد - همیشه ارزشش را دارد که فقط و فقط خدا را پرستش کنیم