همیشه ارزشش را دارد - همیشه ارزشش را دارد که حکمت خدا را بجوییم

همیشه ارزشش را دارد - همیشه ارزشش را دارد که حکمت خدا را بجوییم