هر حرکتی که می کنم من در تو واسه می کنم من ای عیسی

هر حرکتی که می کنم من در تو واسه می کنم من ای عیسی