نقطه شروع صداقت در خانواده کجاست ؟

نقطه شروع صداقت در خانواده کجاست ؟