ما سفیران مسیح هستیم (۲ قرنتیان ۱۷:۵-۲۱)

ما سفیران مسیح هستیم (۲ قرنتیان ۱۷:۵-۲۱)