قرضهای ما را ببخش ، چنانکه ما نیز قرضداران خود را می بخشیم.

قرضهای ما را ببخش ، چنانکه ما نیز قرضداران خود را می بخشیم.