قدرتی که به ما شادی می بخشد

قدرتی که به ما شادی می بخشد