عیسی بره خدا به چه معنا است؟

عیسی بره خدا به چه معنا است؟