عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ وعده خدا به ابراهیم

عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ وعده خدا به ابراهیم