عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ مثل قنطارها

عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ مثل قنطارها