عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ عیسی و شستن پای شاگردان

عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ عیسی و شستن پای شاگردان