عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ شفای مرد جذامی توسط عیسی

عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ شفای مرد جذامی توسط عیسی