عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ شدرک، میشک و عبدنغو

عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ شدرک، میشک و عبدنغو