صلیب ، عشق مسیح به ما - عشقی که ما را با خدا آشتی می دهد

صلیب ، عشق مسیح به ما - عشقی که ما را با خدا آشتی می دهد