صلیب ، عشق مسیح به ما - عشقی که قدرت و نیرو می بخشد

صلیب ، عشق مسیح به ما - عشقی که قدرت و نیرو می بخشد