صلیب، عشق مسیح به ما - عشقی که نقطه ورود ما به پادشاهی خداست

صلیب، عشق مسیح به ما - عشقی که نقطه ورود ما به پادشاهی خداست