شناخت هویت، نجات یک قوم (داوران باب ۶ و ۷)

شناخت هویت، نجات یک قوم (داوران باب ۶ و ۷)