سرود کودکان، خدای ما بزرگه

سرود کودکان، خدای ما بزرگه