سرود قادر متعال، کارهایش عظیم

سرود قادر متعال، کارهایش عظیم