سخاوت خدا را نسبت به کسانی که لایق نمیدانیم بپذیریم

سخاوت خدا را نسبت به کسانی که لایق نمیدانیم بپذیریم