زمانی برای پرستش - فصل چهارم - قسمت چهارم - خدایی که در مسیح ما را وارثان و هم ارث با مسیح کرد .

زمانی برای پرستش - فصل چهارم - قسمت چهارم - خدایی که در مسیح ما را وارثان و هم ارث با مسیح کرد .