زمانی برای پرستش - فصل چهارم - قسمت پنجم - خدایی که نهرهای آب حیات از او جاری می شود .

زمانی برای پرستش - فصل چهارم - قسمت پنجم - خدایی که نهرهای آب حیات از او جاری می شود .