دعوت عیسی از شاگردان ترسان

دعوت عیسی از شاگردان ترسان